Nieuwsbrief

12 oktober 2018

Vooraf 

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. De afgelopen twee weken stonden in het teken van de Kinderboekenweek met het leuke thema 'Vriendschap: kom er bij'. Bij ons op school neemt lezen een belangrijke plaats in. Bovenaan de trap staat een prachtige vriendschapsboog en de leerlingen hebben de reling versierd met kaartjes waarop staat geschreven wat zij vriendschap vinden. Vanmiddag hebben wij de week afgesloten met de voorleeswedstrijd. Alle 5 kandidaten hebben een oorkonde gekregen en de winnaar, Damian uit groep 6, ontving het Kinderboekenweekgeschenk. Jullie zijn alle 5 toppers! De leerlingen van groep 1/2 en 3 een dans laten zien op het liedje "Kom erbij". Ook prachtig gedaan!

Het team is afgelopen maandag 8 oktober op de studiedag aan de slag gegaan met de evaluatie van de jaarplannen van schooljaar 2017-2018 en heeft de nieuwe jaarplannen en doelen opgesteld voor dit schooljaar. Op de studiedag van 29 oktober gaan wij daar 's ochtends inhoudelijk mee aan de slag. In de volgende nieuwsbrief leest u daar meer over. De middag is voorbereid door ons bestuur, Stichting Quo Vadis. Wij krijgen een lezing over 'Communiceren en de relatie onderhouden'. Dit is bij samenwerken van essentieel belang.

Sociaal emotionele ontwikkeling

                                     

PBS: goed gedrag kun je leren

We merken dat het best wel lastig is om op de gang je mond op slot te houden. Dit is vooral belangrijk als er nog andere groepen aan het werk zijn en hier dus door worden gestoord. Vandaar dat we de komende weken vooral aandacht gaan besteden aan de regel hiernaast.

Verder heeft iedere groep zijn eigen groepsregel. Deze wordt samen met de kinderen gekozen. We kijken dan wat er op het moment speelt in de groep.

 

Leefstijl:

Vanaf volgende week starten we met de methode Leefstijl. Leefstijl bestaat uit een aantal onderdelen, hierbij komen sociaal-emotionele vaardigheden, communicatievaardigheden en burgerschapscompetenties aan bod. Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden met anderen onmisbaar.

Leefstijl sluit aan bij de kerndoelen voor gezond en redzaam gedrag. In de handleidingen die bij het programma horen, wordt de aansluiting bij de kerndoelen uitgewerkt. De methode biedt naast sociaal-emotionele competenties ook gezondheidsvaardigheden. Bij gezondheidsvaardigheden speelt preventie een belangrijke rol.

Het Leefstijl-programma voor primair onderwijs kent zes thema’s die ieder jaar terugkomen. Hoe ouder de kinderen, des te dieper in wordt gegaan op de thema’s. Zo wordt er schoolbreed gewerkt en kan iedereen ook op het plein meepraten. De zes Leefstijlthema’s voor primair onderwijs zijn:

• De groep, dat zijn wij! (over sfeer in de groep)

• Praten en luisteren (over communicatie)

• Ken je dat gevoel? (over gevoelens)

• Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen)

• Iedereen anders, allemaal gelijk (over diversiteit)

• Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden)

Oudertevredenheidspeiling

In juli 2018 hebben wij de oudertevredenheidspeiling uitgezet. Het algemene tevredenheidscijfer heeft u voor de zomervakantie al ontvangen van ons. U geeft ons een 8! Hier zijn wij ontzettend blij mee.

De volgende 5 aspecten vind u het belangrijkst.

Onze school                                                       Landelijk alle scholen

1. Begeleiding                                                     1. De leraar

2. De leraar                                                         2. Begeleiding

3. Sfeer                                                               3. Sfeer

4. Persoonlijke ontwikkeling                               4. Kennisontwikkeling

5. Kennisontwikkeling                                         5. Persoonlijke ontwikkeling

De top 10 van ontevredenheid

Wij geven bij de items meteen onze uitgevoerde en geplande acties aan. Eventueel met een uitleg erbij.

1. Veiligheid op weg naar school: signalen afgegeven over de verkeersproblematiek aan MR, ouders, bestuur, Raad van Toezicht en uiteraard de gemeente. Directeur gaat met de verkeerskundige in gesprek over kleine aanpassingen voor KEI13 zodat het veilig wordt voor kinderen en ouders om op school te komen en te vertrekken.

2. Veiligheid op het plein: nieuw hekwerk rondom het plein. Altijd (zoals gebruikelijk) twee of meerdere pleinwachten tijdens de pauzes.

3. Speelmogelijkheden op het plein: er zijn nieuwe fietsjes, steppen, karren, etc. aangeschaft voor de kleuters. Drie middagen Beweegwijs op het plein in de middagpauze waarin de leerlingen beweegspelletjes doen. Op de ouder- en kindavond van 27 november zal het thema waarschijnlijk Sport en bewegen zijn.

4. Opvang bij afwezigheid van de leraar: bij 1 dag afwezigheid worden de ouders niet geïnformeerd over vervanging. Duurt de afwezigheid langer dan ontvangen de ouders van de betreffende groep informatie over de vervanging. Bij uitzondering (geen invallers te krijgen) wordt een groep opgesplitst.

5. Aandacht voor pestgedrag: implementeren voor Leefstijl, een programma voor de sociaal emotionele ontwikkeling. PBS is doorweven door ons hele onderwijs. Aandacht voor de week tegen pesten in diverse groepen. In groep 7/8 is het 'antipestbandje' besproken en uitgedeeld.

6. Informatievoorziening over de school: eens per 4 weken een nieuwsbrief uitgeven en deze koppelen aan Facebook. Website actueel houden. Actueel emailadressenbestand van ouders bijhouden.

7. Hygiëne en netheid binnen de school: gesprek gevoerd met rayonleider Sallcon over de schoonmaak. Werkprogramma's in de lokalen zodat iedereen weet wat er uitgevoerd moet worden. Hulp aannemen van ouders van de kleuters om de materialen in de hoeken/kasten 1x per kwartaal schoon te maken. Zorg blijven houden voor een nette en schone schoolomgeving.

8. Omgang met kinderen onderling: afspraken hanteren rondom klas- en groepsregels. Protocol PBS en grensoverschrijdend gedrag actualiseren. Implementeren Leefstijl. Zie punt 5.

9. Aandacht voor wereldoriëntatie: nieuwe methode Blink wordt geïmplementeerd. Groot enthousiasme bij leerlingen zichtbaar. In groep 6 een presentatie aan ouders door leerlingen.

10. Sfeer in de klas: momenten creëren om naast de zaakvakken ook gezellige momenten of een spelletje te doen. Dit bevordert de groepsvorming. Zie ook punt 8 en 5.

Top 10 van tevredenheid

1. Aandacht voor gymnastiek

2. Huidige schooltijden

3. Uiterlijk van het gebouw

4. Duidelijkheid van de schoolregels

5. Sfeer en inrichting schoolgebouw

6. Deskundigheid leraar

7. Aandacht voor uitstapjes en excursies

8. Inzet en enthousiasme leraar

9. Mate waarin de leraar naar de ouders luistert

10. Omgang van de leraar met de leerlingen

Hartelijk dank voor het invullen van de oudertevredenheidspeiling. Ook de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben in juli 2018 een leerlingtevredenheidspeiling ingevuld. Van hen ontvangen wij het gemiddelde cijfer van een 8,5. Ook dit cijfer ligt boven het landelijk gemiddelde.

Verkeersproblematiek

Afgelopen dinsdagavond 9 oktober was er een inloopavond in de hal van KEI13 over de nieuwe verkeerssituatie betreffende het Wezenland en de Keizer Karellaan. In de brief die u op 2 oktober per mail heeft ontvangen, leest u onze zorgen over de plannen van de gemeente. Het gaat ons om de veiligheid van onze leerlingen. Deze zorgen hebben wij opnieuw bij de gemeente neergelegd. Ook enkele ouders hebben hun zorg dinsdagavond geuit. Fijn dat u er was!

U kunt de plannen van de gemeente inzien op de website: www.deventer.nl/wezenland  Op tekening 2 staat de situatie voor onze school. Op de oranje picknicktafel liggen reactieformulieren. U kunt deze nog invullen tot 16 oktober. De directie stuurt ze op naar de gemeente.

Stagiairs

Ook dit schooljaar bieden wij studenten een leerplek binnen onze school. Dit zijn studenten van: de lerarenopleidingen zoals KPZ en Saxion, de opleiding Onderwijsassistent van het ROC Aventus en de gymopleiding HAN. Ook komen er in december scholieren van het Etty Hillesum Lyceum twee weken een snuffelstage lopen.

In groep 2 en groep 3 bieden wij een stageplek aan WPO-studenten van de Pabo. Een WPO'er moet zelfstandig twee dagen een groep kunnen draaien. Volgend schooljaar draaien zij immers hun eigen groep en zijn zij collega's van ons. Daarom maakt een WPO'er deel uit van het team.

Hieronder stellen de WPO'ers zich voor:

Ik ben meester Pepijn Hol uit Apeldoorn en vierdejaars student aan de Katholieke Pabo in Zwolle. Dit schooljaar kom ik het team op De Steenuil versterken. Ik zal werkzaam zijn op de donderdag en vrijdag. Na de herfstvakantie zal ik starten met mijn eindstage bij de Dwerguiltjes in groep 2. Mijn hobby’s zijn sporten, lezen en reizen. Daarnaast werk ik in de weekenden in het theater Orpheus. We gaan er een mooi en leerzaam schooljaar van maken. Ik heb er al zin in!

 

Ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Jolien Roeterdink (34 jaar) en sinds september loop ik op donderdag en vrijdag stage in groep 3. Voor de Pabo werkte ik in de jeugdhulpverlening. Ik woon samen met mijn vriend en 2 kinderen (4 en 5 jaar) in Deventer. Ik heb veel zin in dit schooljaar.

 

 

Nieuws van de Dwerguiltjes 

De lokalen van De Dwerguiltjes hebben een metamorfose gehad. Een grote verandering is het verwijderen van de vaste plekken van de kinderen. Wij willen meer speelruimte binnen het lokaal om lekker in de hoeken en op matten te spelen.

Maandag zijn we gestart met een nieuw thema: herfst. De kinderen leren begrippen, vaardigheden en liedjes die met de herfst te maken hebben. Zij mogen zelf spulletjes over het thema van huis meenemen, voor op de thematafel. Ook zijn we lekker veel buiten tijdens dit thema. We gaan bijvoorbeeld herfstwandelingen maken, in het bos kijken, rennen door de plassen en spelen met modder. Kinderen leren veel door te doen, te ervaren en te experimenteren. Dit betekent dat de kinderen misschien vies kunnen worden. Het is handig om en setje droge kleding mee te geven.

Elke vrijdag voor een schoolvakantie worden de lokalen van groep 1 en 2 schoongemaakt. Wij zijn erg blij met de ouders die zich hebben aangemeld, alvast bedankt! Op deze manier blijven de lokalen schoon en netjes.

Verder willen wij drie nieuwe leerlingen van harte welkom heten: Dilsa, Jovanni en Arian. Wat gezellig dat jullie bij ons in de klas zitten! Wij wensen jullie heel veel plezier op De Steenuil.

Nieuws van het Uilenbos

Afbeeldingsresultaat voor veilig leren lezen b en d

Groep 3

Met lezen gaan we deze week alweer starten in kern 3!

Er worden weer nieuwe letters geleerd binnen een nieuw thema. De kinderen zijn druk met oefenen. Het wordt ons nu wel lastig gemaakt, want we hebben de b en de d geleerd. En zie die maar eens uit elkaar te houden!

We merken dat er door sommige kinderen thuis ook goed wordt geoefend met de huiswerkbladen. Heel fijn, ga zo door! Deze week krijgt uw kind de bladen voor kern 3 mee naar huis. Met rekenen oefenen we de getallenlijn tot 20. We tellen, maken sprongen op de getallenlijn en zijn veel bezig met de begrippen meer, minder en evenveel.

Nog een weekje knallen en dan lekker een weekje vakantie.... Rust lekker uit!

Groep 4

Rekenen 

Optellen en aftrekken tot 20 gaat steeds beter in groep 4. We oefenen hier elke dag mee. We gaan nu ook oefenen met grotere getallen.

Naast optellen en aftrekken, komen ook de tafels in groep 4 aanbod. We hebben al een begin gemaakt met vermenigvuldigen. In groep 3 zijn we al gestart met klokkijken in groep 4 gaan we hier dieper op in.

Taal 

Het thema deze week van taal is ‘vrienden en familie’ dit sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek ‘vriendschap’. We hebben een voorleesboek in de klas welke ook aansluit bij het thema ‘vriendschap’. We lezen op dit moment ‘Blitz’. Goed kunnen lezen is erg belangrijk voor de leerlingen. We lezen dan ook veel in de klas.

Het gaat goed met het kanjerveld, de klas verdient steeds meer stickers. Ga zo door, groep 4!

Groep 5

Wat wordt er hard gewerkt in groep 5. Ze doen het heel knap.

We doen dit jaar zelfs iets nieuws. We werken met wereldoriëntatie in een thema. Het van deze keer was ‘Ik hou van Holland’. Het was wel even voor de kinderen, maar het is zo leuk! Dit thema hebben we wat klein gehouden, volgend thema pakken we wat groter op.

Wat fijn dat er door sommige kinderen thuis goed geoefend wordt de tafels. Dit helpt de kinderen enorm. Op school gaan we de komende periode extra aandacht besteden aan de tafel van 3. Wilt u dit thuis ook doen met uw kind. Misschien is het leuk om de tafels eens digitaal te oefenen. Op www.tafeldiploma.nl staan spelletjes die het leren leuker maken.

Afbeeldingsresultaat voor leefstijl

Groep 6

In groep 6 zijn wij woensdag gestart met Leefstijl en het Portfolio. Tijdens Leefstijl leren de kinderen om anderen en de wereld om hen heen beter te begrijpen, dit veelal in spelvorm. Een soort dramales. Wij gaan in groep 6 werken aan het Portfolio, hierin kunnen de kinderen gegevens en betekenisvolle taken toevoegen. Hierbij wordt hun proces in beeld gebracht en leren de kinderen grip krijgen op hun eigen leerproces.

Woensdag 17 oktober organiseert groep 6 een Hollandse Middag. Heeft u de uitnodiging ontvangen van uw kind? Zij zijn druk bezig met voorbereiden, dus wij zien u graag volgende week in het groep 6 lokaal verschijnen! Tot dan!

Nieuws van de Reuzenuilen

Groep 7 en 8

Wat hebben we het druk.... rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, wereldoriëntatie en dan ook nog eens huiswerk wat op de donderdag meegaat en de week erop weer ingeleverd moet worden. Maar het gaat zo goed. De meeste kinderen hebben hun draai wel gevonden in de groep en er wordt wat afgekletst tussen de lessen door. De eerste toets Engels is al geweest. Dit jaar proberen we een nieuwe methode Engels uit: Groove me. Door middel van een liedje leren de kinderen Engels. Dit keer ging het over het uiterlijk. Er is ook al een controledictee afgenomen.

Met wereldoriëntatie zijn we bezit met wereldsterren. Het is de bedoeling dat de kinderen onderzoek gaan doen naar een eigen gekozen wereldster. Dit kan een persoon zijn van vroeger, zoals Marco Polo of een hedendaagse ster zoals President Trump. Heel interessant, maar hoe pak je nu zoiets aan.

Volgende week donderdag, 18 oktober is er vanaf 16.30 uur  een voorlichting over het Voortgezet onderwijs. Deze voorlichting is voor de ouders en kinderen van groep 8, maar groep 7 ouders en kinderen zijn ook welkom.

Wel graag even het briefje invullen en meegeven, zodat we weten hoeveel personen aanwezig zullen zijn.

Voor in uw agenda:

Bijzondere activiteiten

Donderdag 18 oktober: voorlichting voortgezet onderwijs voor de ouders van de leerlingen uit de groepen 7 en 8.

Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober: herfstvakantie, alle leerlingen zijn vrij

Maandag 29 oktober: studiedag team, alle leerlingen zijn vrij

Schoolvakanties en schoolvrije dagen

In schooljaar 2018-2019 zijn de vakanties als volgt:

-Herfstvakantie: 22 t/m 26 okt. 2018

-Kerstvakantie: 24 dec. t/m 4 jan. 2019

-Voorjaarsvakantie: 18 t/m 22 febr. 2019

-Meivakantie: 19 april t/m 3 mei 2019

-Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019

-Tweede Pinksterdag: 10 juni 2019

-Zomervakantie: 12 juli t/m 23 augustus 2019

 

De schoolvrije dagen zijn als volgt:

-vrijdag 21 september 2018

-maandag 8 oktober 2018

-maandag 29 oktober 2018

-donderdag 6 december 2018

-vrijdag 15 februari 2019

-vrijdag 17 mei 2019

-maandag 1 juli 2019

IBS De Steenuil
Wezenland 582
7415 JM Deventer

Telefoon:
0570 - 62 54 41
E-mailadres:
directiedesteenuil@stichtingquovadis.nl