IBS De Steenuil
Home>Schoolgids>5. Aannamebeleid>Verwijdering / schorsing

Verwijdering / schorsing

Met betrekking tot toelating, verwijdering en/of schorsing van leerlingen wordt in eerste instantie artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs in acht genomen. Daarnaast wordt op schoolniveau één en ander verder uitgewerkt. De beslissing van het verwijderen en/of schorsen van leerlingen ligt bij het schoolbestuur van de Stichting. Een protocol ligt op school.

Regels voor verwijdering en/of schorsing

Op school en in de klas gelden regels. Deze regels worden aan het begin van het schooljaar met de leerlingen besproken en veelvuldig herhaald, zodat de leerlingen weten waar ze aan toe zijn. Houdt een kind zich niet aan de gedrags- en omgangsregels, ook niet na herhaaldelijk waarschuwen, dan zal het door de leerkracht ter verantwoording worden geroepen.

In ernstige gevallen en bij herhaling zal contact worden opgenomen met de ouders. Als hier geen verbetering op volgt, kan een leerling voor enkele uren tot hooguit twee dagen geschorst worden. Dit houdt in dat het kind zijn werkzaamheden onder toezicht, maar buiten de groep, zal moeten verrichten. Indien er daarna nog geen verbetering volgt, kan de procedure nog een keer worden herhaald. Daarna kan er na overleg met de inspectie en met het bevoegd gezag zelfs sprake zijn van verwijdering van de school.
Bij ernstig grensoverschrijdend gedrag van een ouder kan ook schorsing of verwijdering van de leerling plaats vinden.

Definitieve verwijdering van een school mag pas als:

  • het schoolbestuur, als bevoegd gezag, door de directeur op de hoogte is gebracht van de onhoudbare situatie;
  • dit schriftelijk is meegedeeld aan de ouders.
  • overleg met de inspectie heeft plaatsgevonden.

Verder worden zowel bij schorsing als verwijdering de wettelijke regels toegepast. De afspraken hiervoor zijn vastgelegd in het Convenant Veilige School.